در طراحی فروشگاه آنلاین موفق بایستی مواردی را در نظر داشته باشید. یکی از مهمترین موارد در طراحی فروشگاه آنلاین موفق افزایش بازدیدهای مکرر و در واقع همان بازگشتن مجدد بازدیدکنندگان به سایت شماست. همانگونه که فروشگاه های واقعی هم دوست دارند مشتریان به فروشگاه مجددا سری بزنند ، یک سایت فروشگاه آنلاین هم از

… ادامه